Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tadeusza Kościuszki w Brzegu

Regulamin przyznawania stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe

REGULAMIN

Przyznawania stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe obowiązujące 
w Publicznej Szkole Podstawowej nr 6 im. Tadeusza Kościuszki
w Brzegu

 

Podstawa prawna:

Na podstawie art. 39 ust 1 ustawy o systemie oświaty w związku z art. 90 c ust. 3, pkt.1 i ust.4 oraz art. 90 g ustawy o systemie oświaty z dnia 07 września 1991r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 Nr 273, poz. 2703, Nr281, poz. 2781, z 2005r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr249, poz. 2104, z 2006r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, z 2008r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, z 2009r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 124) postanawia się:

 

§ 1

 

Tryb powoływania Szkolnej Komisji Stypendialnej i zgłaszania kandydatów na stypendystów

 

1. Wprowadza się zasady i tryb przyznawania stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe.

2. Wnioski o przyznanie stypendium rozpatruje i opiniuje Szkolna Komisja Stypendialna powołana przez dyrektora PSP nr 6 w Brzegu.

3. W celu opiniowania wniosków o przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe powołuje się Szkolną Komisję Stypendialną w składzie: przewodniczący – Magdalena Rybacka, członkowie: , Aleksandra Korczyńska-Mączka, Paweł Mruklik, Alicja Kruczkowska, Magdalena Jasińska

4. Wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w nauce składa do Szkolnej Komisji Stypendialnej wychowawca klasy (z inicjatywy własnej), a za osiągnięcia sportowe wychowawca j.w. w porozumieniu z nauczycielem wychowania fizycznego.

5. Wnioski o stypendium składają wychowawcy klasy do przewodniczącego komisji w terminie trzech dni od dnia zatwierdzenia klasyfikacji śródrocznej lub rocznej.

6. Zaopiniowane wnioski Szkolna Komisja Stypendialna przekazuje dyrektorowi 
w ciągu pięciu dni od dnia zatwierdzenia klasyfikacji śródrocznej lub rocznej.

7. Wnioski niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

§ 2

 

Zasady przyznawania stypendium

 

1. Uczeń Publicznej Szkole Podstawowej nr 6 im. Tadeusza Kościuszkiw Brzegu może otrzymać stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe.

2. Stypendium przyznaje się uczniom raz w okresie.

3. Stypendium za wyniki w nauce może otrzymać uczeń, który w okresie poprzedzającym termin składania wniosków o stypendium spełnił łącznie następujące kryteria:

a) został sklasyfikowany ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych

b)  w wyniku klasyfikacji śródrocznej lub rocznej uzyskał średnią ocen z przedmiotów obowiązkowych (5,0 i wyżej, dla oddziałów klas 7 i 8 oraz 5,2 lub wyższą dla uczniów klas 4,5 i 6) lub jest finalistą lub laureatem Wojewódzkiego Konkursu Interdyscyplinarnego otrzymał ocenę wzorową lub bardzo dobrą z zachowania

c) klasom 4 przyznawane są stypendia tylko na koniec roku szkolnego czyli za II semestr

4. Stypendium za osiągnięcia sportowe może otrzymać uczeń, który w okresie poprzedzającym termin składania wniosków o stypendium spełnił łącznie następujące kryteria:

●  został sklasyfikowany ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych

●  otrzymał co najmniej bardzo dobrą z wychowania fizycznego

●  otrzymał co najmniej ocenę dobrą z zachowania

oraz

●  w okresie lub roku szkolnym poprzedzającym termin składania wniosków o stypendium miał znaczące osiągnięcia sportowe tj. na przykład zajmował wysoką pozycję w klasyfikacji sportowej (klasyfikowany na pozycjach     medalowych – I, II, lub III miejsce) na szczeblu co najmniej powiatowym.          

5. Stypendia przyznaje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej na wniosek Szkolnej Komisji Stypendialnej.

6. Decyzje dyrektora szkoły w sprawie stypendium są ostateczne.

                       

§ 3

 

Zasady pracy Szkolnej Komisji Stypendialnej

 

1. Posiedzenie Szkolnej Komisji Stypendialnej zwołuje przewodniczący.

2. Szkolna Komisja Stypendialna opiniuje wnioski według obowiązujących kryteriów i ustala listę stypendystów.

3. Opinie Szkolnej Komisji Stypendialnej są prawomocne w przypadku posiadania przez Komisję quorum, za które przyjmuje się 3/5 składu komisji.

 

§ 4

 

Postanowienia końcowe

 

  1. Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe przyznaje dyrektor w ramach środków przyznanych na ten cel przez organ prowadzący.

     2. Regulamin przyznawania stypendium szkolnego zostanie zamieszczony na stronie Internetowej szkoły.

      3. Zmiany w niniejszym Regulaminie wymagają pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej.

     4. Regulamin obowiązuje z dniem ogłoszenia zarządzeniem dyrektora Publicznej Szkole Podstawowej nr 6 im. Tadeusza Kościuszki w Brzegu.