Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tadeusza Kościuszki w Brzegu

Deklaracja dostępności

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tadeusza Kościuszki w Brzegu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://psp6brzeg.szkolnastrona.pl/.

Data publikacji strony internetowej: 2018-03-02.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-01.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-01.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Anna Krokosz, e-mail: zs1@brzeg.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 774045840. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 im. T. Kościuszki, ul. Poprzeczna 1, 49-300 Brzeg składa się z budynków A,B,C,D oraz segmentu sportowego połączonych wspólnym korytarzem. Do szkoły prowadzi sześć wejść: dwa od ul. Poprzecznej, dwa od strony ul. Ks. Makarskiego, jedno od boiska softballowego  oraz jedno od strony parkingu. Do czterech wejść prowadzą schody, które niwelują różnice wysokości między chodnikiem  a poziomem szkoły ( budynek A – wejście główne 65 cm i wejście od ul. Ks. Makarskiego – 73 cm ; budynek D – 94 cm ; budynek B od str. ul. Ks. Makarskiego – 77 cm). Przy wejściu do segmentu sportowego od strony parkingu różnica wysokości wynosi 12 cm, ale przy tym wejściu znajduje się  podjazd dla wózków, wejście od boiska softballowego dopiero wewnątrz budynku wykazuje różnice wysokości 47cm. Szkoła nie zatrudnia  pracownika, który pełniłby rolę portiera, jednak w razie potrzeby wsparcia  pomocy osobie niepełnosprawnej może udzielić nauczyciel dyżurujący.

Cztery wejścia do placówki, tzn. wejście główne i od ul. Makarskiego – budynek A, wejście do budynku D oraz wejście od boiska softballowego, są ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły. Ponadto na parterze segmentu D  znajduje się dodatkowe wejście bezpośrednio do kuchni, które w razie konieczności może być użyte jako wyjście ewakuacyjne.

Osobą oddelegowaną do udzielania informacji jest sekretarz szkoły. W budynku na każdym poziomie (parter i dwa piętra) znajdują się korytarze. Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze -  w żadnym z budynków nie ma windy. Placówka nie posiada toalety dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych. Przy segmencie sportowym od strony wejścia z podjazdem dla wózków wyznaczone jest jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych, pozostałe miejsca parkingowe są ogólnodostępne. W szkole nie ma pętli indukcyjnych. Nad żadnym z wejść nie ma głośników ani systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wejścia nie są  zabezpieczone bramkami. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku   powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym.

Koordynatorem do spraw dostępności w Publicznej Szkole Podstawowej nr 6 im. T.Kościuszki w Brzegu jest mgr Miłosz Terlecki.