Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tadeusza Kościuszki w Brzegu

Rekrutacja do oddziałów sportowych

Zasady rekrutacji do oddziałów sportowych w klasie IV

Publicznej Szkoły Podstawowej nr 6

w roku szkolnym 2018/2019, dla których organem prowadzącym jest Gmina Brzeg

 

Nabór do oddziałów sportowych rozpocznie się już 15 lutego 2018r. i trwać będzie do 5 marca 2018r. Wnioski wyłącznie w formie papierowej podpisane przez rodzica kandydata należy złożyć do szkoły, w której odbywać się będzie nabór do oddziału sportowego. Druki wniosków będą dostępne w każdej ze szkół, w których odbywać się będzie nabór. Rekrutacja do oddziałów sportowych na rok szkolny 2018/2019 dotyczy klasy IV Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 6 (dyscypliny: piłka nożna – dziewczęta/chłopcy) Kryteria przyjęć do oddziałów sportowych w szkołach podstawowych określa art. 137 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2017, poz. 59, poz. 949, poz. 2203).

Podstawą przyjęcia do oddziału sportowego jest:

  1. dobry stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,
  2. pisemna zgoda rodziców na uczęszczanie kandydata do oddziału sportowego,
  3. pozytywny wynik próby sprawności fizycznej

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia podstawowych kryteriów do oddziału sportowego:

  1. orzeczenie lekarskie wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,
  2. pisemna zgoda rodziców na uczęszczanie kandydata do oddziału sportowego

Gdy większa liczba kandydatów spełni wyżej wymienione wymogi o kolejności kandydatów decyduje próba sprawności fizycznej.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych przez kandydatów w kolejnym etapie rekrutacji brane są pod uwagę kryteria określone w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2017, poz. 59, poz. 949, poz. 2203). Informacje o wymaganych na tym etapie dokumentach niezbędnych do potwierdzenia wyżej wymienionych kryteriów zostaną przekazane przez pracowników szkoły.

Ważne terminy dla rodziców kandydatów do oddziału sportowego

Od  15 lutego 2018 r. godz. 8.00 

 

do 5 marca 2018 r. godz. 15.00

Złożenie wniosków wraz z dokumentami o przyjęcie do dyrektora szkoły podstawowej.
Od 12 marca 2018 r. godz. 8.00

 

do 16 marca 2018 r. godz. 15.00

Przeprowadzenie próby sprawności fizycznej
22 marca 2018 r. godz. 12.00 Opublikowanie listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik próby sprawności fizycznej
28 marca 2018 r. godz. 8.00 Opublikowanie listy kandydatów  zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
Od 28 marca 2018 r. godz. 8.00

 

do 6 kwietnia 2018 r. godz.15.00

Potwierdzanie woli przyjęcia w postaci pisemnej do oddziału sportowego szkoły podstawowej.
9 kwietnia 2018 r. godz. 12.00 Opublikowanie  listy kandydatów  przyjętych i nieprzyjętych do szkoły podstawowej.

 

Szczegółowe informacje dotyczące procedury zgłoszenia ucznia do oddziału sportowego, można uzyskać bezpośrednio w Publicznej Szkole Podstawowej nr 6.