Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tadeusza Kościuszki w Brzegu

Świetlica

Regulamin międzyszkolnego konkursu plastycznego

Pani Wiosna”

 

 

 1. Cele konkursu:

 • rozwijanie i promowanie talentów plastycznych

 • kształtowanie wyobraźni i inwencji twórczej dzieci

 • kształtowanie pozytywnego wizerunku szkoły

 • kształcenie umiejętności posługiwania się różnymi technikami artystycznymi

 • rozwijanie zdolności manualnych

 

2. Organizator:

Organizatorami konkursu plastycznego są wychowawczynie świetlicy szkolnej:

Anna Nurek, Aleksandra Krzewińska, Diana Kruczkowska, Diana Wołoszyn oraz

Iwona Redka.

 

3. Uczestnicy konkursu:

 • uczniowie klas 1-3 uczęszczający na zajęcia świetlicowe

 

4. Warunki przystąpienia do konkursu:

 • praca w formacie A4

 • technika dowolna

 • każdy uczestnik może być autorem tylko 1 pracy plastycznej

 • praca nie może autorstwa innej osoby, wykonana tylko osobiście

 • praca podpisana na odwrocie: imię, nazwisko, klasa, szkoła

 • przystąpienie do konkursu oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie nazwisk w akcji promocyjnej konkursu

  (Ustawa z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych – DZ.U.Nr 133 poz. 883 z późn. zm.).

 • przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego regulaminu.

 

5. Kryteria oceny:

 • estetyka pracy

 • oryginalność

 • stopień trudności

 • jakość wykonania

 

6. Termin składania prac:

 • do dnia 28.02.2021 r. w kopercie w sekretariacie szkoły

 • ogłoszenie wyników 19.03.2021 r.

 • nagrody i dyplomy prześlemy pocztą na adres szkoły

 

Artykuły